+842839111551

Trang chủ Cơ sở pháp lý THÔNG TƯ SỐ 46/2017/TT-BYT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế